Connact to innovest in the basic needs

Stichting 0.0

Onze vrije ruimte.

Over waar de stichting zich nu voor inzet. En de stand van zaken. We zijn immers altijd in ontwikkeling.

Het doel van de Stichting is het creëren van een veerkrachtige en levenslustige samenleving en natuurlijke kringloop economie. Zij richt zich op initiatieven van algemeen nut. Het bestuur hanteert de doelomschrijving van de Stichting als levende en richtinggevende kracht.

Meer in het bijzonder: 

Het creëren van een veerkrachtige en duurzame kringloop economie waarin het kapitaal van de burger door investeerders, bedrijven en de overheid dienstbaar wordt aangewend. In een duurzaam leven, met duurzame consumptie. Voor iedereen is er genoeg gezond voedsel. Genoeg hernieuwbare energie. Een menselijke woonomgeving. Solidaire gezondheidszorg. Met aan het eind van welbesteed leven en een zorgeloze oude dag.

Het creëren van bewustwording dat een duurzame kringloop economie wenselijk en mogelijk is. Daar handelingsperspectief voor bieden. Laten zien wat er al gebeurt, initiatieven en partijen die daar al mee bezig zijn met elkaar verbinden. Blokkades op het gebied van financiering, wet- en regelgeving en belemmerende overtuigingen bij de samenwerking tussen ketenpartijen identificeren en wegnemen. Kennisontwikkeling, innovatie, discussie en verbinding faciliteren.

Het creëren van vrijheid in en het onderhouden van de vrije, onafhankelijke denk-, werk- en investeringsruimte die netwerken van stakeholders (burgers, bedrijven, maatchappelijke organisaties, investeerders, etc.) nodig hebben om samen te kunnen werken en zo wezenlijke doorbraken in verduurzaming van productieketens te realiseren.

Het daartoe initiëren en faciliteren van coöperaties van stakeholders die met oog voor elkaars belang kunnen samenwerken aan concrete maatschappelijk relevante innovatieprojecten en zo nieuwe producten, diensten en businessmodellen ontwikkelen. Het werven van fondsen voor het initiëren en en faciliteren van deze coöperaties.

Ervoor zorgen dat het kapitaal van burgers beschikbaar is voor de introductie en versnelde opschaling van nieuwe oplossingen die zo worden ontwikkeld.

Het creëren van een open marktplaats voor duurzame doorbraak innovaties. Matchmaking tussen investeringsfondsen die worden gevoed door het kapitaal van de burger (pensioenkapitaal, verzekeringskapitaal, vermogensbeheerders, NGO’s) en coöperaties van stakeholders.

Het mobiliseren en bundelen van de vraag van burgers naar nieuwe innovatieve duurzame producten en diensten waardoor grootschalig, rendabel investeren in doorbraak innovaties mogelijk wordt.

Het oprichten en faciliteren van “Co.orperatie 0.0”. Dit is een coöperatief samenwerkingsverband tussen professionals (innovatie, advies, marketing, financieel, juridisch, etcetera) die het gedachtegoed van Stichting 0.0 onderschrijven. Deze coöperatie organiseert bijeenkomsten en activiteiten die bewustwording stimuleren en stakeholders mobiliseren. En ondersteunt coöperaties van stakeholders bij het bereiken van hun doelen. Creëert en onderhoudt de vrije denk- en werkruimte die professionals daarvoor nodig hebben.

Het oprichten en onderhouden van een revolverend garantiefonds.

Het verstrekken van leningen aan individuen of bedrijven ten aanzien van aangelegenheden die met het doel van de Stichting overeenkomen.

Het beheer en exploitatie van “merk 0.0” ter ondersteuning van de doelen van de stichting.

Vrije ruimte voor o.o

Kasteel Amerongen gastvrij

Kasteel Amerongen stelt o.o de bovenste verdieping ter beschikking voor co-creatie bijeenkomsten.

Lees verder

Dankzij Iona Stichting live

Zwerm ook mee!

Ons manifest en de website zijn dankzij steun van Iona Stichting gerealiseerd. Zelf met iets bezig dat goed aansluit bij o.o? Connact met ons.

Lees meer

Investeren 0.0

Het is tijd voor #freewallstreet en #freebeursplein5. Simpelweg door ons pensioenkapitaal te koppelen aan onze basisbehoeften. We realiseren doorbraken in verduurzaming en significant hogere dekkingsgraden.

Lees verder »