Connact to innovest in the basic needs

Kim Tjoa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Het initiatief van Stichting 0.0. past in het beeld dat wij de komende decennia het voorlopig sluitstuk zullen meemaken van de ontwikkeling die bekend staat als De Verlichting. Dit is de filosofische stroming die door Immanuel Kant (1724-1804) als volgt is gedefinieerd: “Verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van zijn verstand te bedienen zonder de leiding van de ander.” De tijd is aangebroken dat het individu daadwerkelijk centraal staat en de gelegenheid pakt om volledige zeggenschap over zijn eigen leven te nemen. Daarmee wil ik zeggen dat het ons vrij staat om met respect voor andermans eigendommen en leven, dat te doen of na te laten wat ieder van ons meent te moeten doen of te laten om zijn of haar persoonlijk geluk en welzijn te bevorderen. Tegenwoordig is er geen intellectuele of praktische belemmering meer om werkelijk de controle over ons eigen leven terug te nemen. Het wereldwijde web staat ons daarbij in alle opzichten ten dienste. Het biedt ons de mogelijkheid om met mensen overal ter wereld te communiceren, ideeën uit te wisselen en initiatieven te starten. Internet heeft de wereld waarin wij leven transparant gemaakt. Het faciliteert ons te emanciperen van de elite die ons regeert. Want zolang wij niet vrij zijn om op een vredige manier en naar ons eigen inzicht te leven alsmede ten volle de vruchten van onze arbeid te behouden, zijn wij een andermans slaaf. Individuele vrijheid komt als resultaat van de keuze om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven en door ons vermogen om te denken en te voelen met elkaar in balans te brengen. Dan leven we werkelijk vanuit het hart. Dat wat kunstmatig is, dus vanuit het denken en het ego is ontstaan, zal verdwijnen. De idee dat het nuttig, noodzakelijk en wenselijk is dat andere mensen met toepassing van dwang over andere mensen regeren, vervaagt. Zelfverwezenlijking, zelforganisatie en zelfregulering worden weer leidende principes. Belangen maken plaats voor behoeften. De politieke manier van leven verdwijnt. De economische manier van handelen krijgt weer ruimte. Er zal worden gestemd met de portemonnee. Duurzame welvaart ontstaat als kapitaal, arbeidsverdeling, productie en behoefte de kans krijgen om zich ongestoord te associëren. Deze kan niet worden gepland. Stichting 0.0. draagt mijns inziens wezenlijk bij aan bovengeschetste ontwikkelingen en verdient daarom onze ondersteuning. mr drs Kim Tjoa is auteur van het boek “Persoonlijke bewustwording en vrije markt, 26 inzichten voor een nieuwe manier van leven” (www.kimtjoa.nl)
Luister naar 21 12 2012

Audiocompilatie van het C21 feest van de vrije ruimte op 21 december 2012 door Sonja van der Sar. Met impressie van de avond en de betekenis van vrije ruimte. Een bespiegeling die duidelijk maakt dat de toekomst altijd nu is. En een oud Keltisch scheppingsverhaal over de vier wegen naar de boom van kennis.

Lees verder »