Connact to innovest in the basic needs

Jaarrekeningen, Jaarverslagen en Anbi

Op dit gedeelte zijn de jaarrekeningen, jaarverslagen en verslaglegging ivm ANBI status te vinden. 

Het doel van de Stichting is het creëren van een veerkrachtige en levenslustige samenleving en natuurlijke kringloop economie. Zij richt zich op initiatieven van algemeen nut. Het bestuur hanteert de doelomschrijving van de Stichting als levende en richtinggevende kracht.

Meer in het bijzonder: 

Het creëren van een veerkrachtige en duurzame kringloop economie waarin het kapitaal van de burger door investeerders, bedrijven en de overheid dienstbaar wordt aangewend. In een duurzaam leven, met duurzame consumptie. Voor iedereen is er genoeg gezond voedsel. Genoeg hernieuwbare energie. Een menselijke woonomgeving. Solidaire gezondheidszorg. Met aan het eind van welbesteed leven en een zorgeloze oude dag.

Het creëren van bewustwording dat een duurzame kringloop economie wenselijk en mogelijk is. Daar handelingsperspectief voor bieden. Laten zien wat er al gebeurt, initiatieven en partijen die daar al mee bezig zijn met elkaar verbinden. Blokkades op het gebied van financiering, wet- en regelgeving en belemmerende overtuigingen bij de samenwerking tussen ketenpartijen identificeren en wegnemen. Kennisontwikkeling, innovatie, discussie en verbinding faciliteren.

Het creëren van vrijheid in en het onderhouden van de vrije, onafhankelijke denk-, werk- en investeringsruimte die netwerken van stakeholders (burgers, bedrijven, maatchappelijke organisaties, investeerders, etc.) nodig hebben om samen te kunnen werken en zo wezenlijke doorbraken in verduurzaming van productieketens te realiseren.

Het daartoe initiëren en faciliteren van coöperaties van stakeholders die met oog voor elkaars belang kunnen samenwerken aan concrete maatschappelijk relevante innovatieprojecten en zo nieuwe producten, diensten en businessmodellen ontwikkelen. Het werven van fondsen voor het initiëren en en faciliteren van deze coöperaties.

Ervoor zorgen dat het kapitaal van burgers beschikbaar is voor de introductie en versnelde opschaling van nieuwe oplossingen die zo worden ontwikkeld.

Het creëren van een open marktplaats voor duurzame doorbraak innovaties. Matchmaking tussen investeringsfondsen die worden gevoed door het kapitaal van de burger (pensioenkapitaal, verzekeringskapitaal, vermogensbeheerders, NGO’s) en coöperaties van stakeholders.

Het mobiliseren en bundelen van de vraag van burgers naar nieuwe innovatieve duurzame producten en diensten waardoor grootschalig, rendabel investeren in doorbraak innovaties mogelijk wordt.

Het oprichten en faciliteren van “Co.orperatie 0.0”. Dit is een coöperatief samenwerkingsverband tussen professionals (innovatie, advies, marketing, financieel, juridisch, etcetera) die het gedachtegoed van Stichting 0.0 onderschrijven. Deze coöperatie organiseert bijeenkomsten en activiteiten die bewustwording stimuleren en stakeholders mobiliseren. En ondersteunt coöperaties van stakeholders bij het bereiken van hun doelen. Creëert en onderhoudt de vrije denk- en werkruimte die professionals daarvoor nodig hebben.

Het oprichten en onderhouden van een revolverend garantiefonds.

Het verstrekken van leningen aan individuen of bedrijven ten aanzien van aangelegenheden die met het doel van de Stichting overeenkomen.

Het beheer en exploitatie van “merk 0.0” ter ondersteuning van de doelen van de stichting.

JAARVERSLAGEN

Stichting 0.0 werkt haar manifest uit in concrete projecten. Ze werft voor deze projecten middelen bij partijen die het maatschappelijk nut willen versterken en de doelen van de Stichting onderschrijven. De meeste schenkingen van funders komen bij maatschappelijke partijen en overheden vandaan. Daarnaast steken de bestuursleden zelf veel tijd en middelen in de realisatie van de projecten omdat ze de doelstellingen van de projecten willen bereiken. De stichting heeft geen vermogen dat ze beheert.

In het bijgaande verslag van bijna 10 jaar stichting 0.0 worden de belangrijkste projecten en cases beschreven.

10 jaar projecten en cases stichting0.0

Focus van de Stichting 0.0 zal de komende jaren komen te liggen op het behalen van de doelen van SDG 16 vanuit haar rol als nationale coördinator. Samen met de alliantie die momenteel bestaat uit de volgende partijen zal ze werken aan o.a. versterking van vertrouwen in de Nederlandse samenleving: 

Carnegie Stichting

Gemeente den Haag 

Nationale Ombudsman  

 

Nationale Rekenkamer

HiiL

The Hague Humanity Hub 

Lab Toekomstige Generaties

 Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Justitie & Veiligheid Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid 

International Chamber of Commerce Netherlands (ICC) 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 

SDG Nederland 

YesAndMore

De Alliantie zal de komende periode verder worden uitgebreid om concreet invulling te kunnen geven aan de routekaart.

SDG-Routekaart-20212022

JAARREKENING 

Op dit gedeelte zijn de jaarrekeningen van 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 gepubliceerd. Voor voorgaande jaren kunt u contact met ons opnemen en kunnen wij u de jaarrekeningen vanaf de oprichting van de stichting doen toekomen. Over 2020 hanteren we het standaardformulier publicatieplicht ANBI. 

Stichting Nulpuntnul jaarrekening 2019

Stichting Nulpuntnul jaarrekening 2018

Stichting Nulpuntnul jaarrekening 2017

Stichting Nulpuntnul jaarrekening 2016

Stichting Nulpuntnul jaarrekening 2015

PUBLICATIEPLICHT ANBI ALGEMEEN

Over 2020 en 2021 hanteren we het standaardformulier publicatieplicht ANBI. 

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-Stichting 0.0 2020

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-Stichting 0.0 2021

Inspiratie voor nieuw geldsysteem

Een bundeling van verhalen die een rijke bron van inspiratie zijn voor de manier waarop een circulaire economie gerealiseerd kan worden. Een mooi initiatief van OxfamNovib en de Economy Transformers. Helen en Simone Toxopeus hebben de verhalen verzameld en opschreven. Stichting 0.0 heeft hieraan bijdragen.

Lees verder »