Dennis Kerkhoven o.o

Ik geloof in de kracht van het goede

Op naar een duurzame kringloop economie

Als we weer teruggaan naar de oorsprong van de economie dan gaat dit eigenlijk over een gesloten kringloop die geen schaarste kent. Het schaarste denken hebben wij als mensen bedacht, net zoals we tijd hebben bedacht. De afgelopen eeuwen hebben we vanuit dit tijd en schaarste perspectief ons speelveld ingericht. Dat geldt eigenlijk voor alle systemen die in de basisbehoeften zoals voedsel, wonen, energie, zorg, etc. voorzien. Daar komt nu verandering in. De laatste tijd zien we dat er een economie van overvloed ontstaat, waarbij de prijs omlaag gaat en de toegankelijkheid toeneemt. Internet speelt hier een belangrijke rol in. Ook in de fysieke wereld gaan mensen en organisaties op een andere manier verbinden en samenwerken om de boel draaiende te houden. Dat zien we in distributieketens rondom thema’s als duurzaamheid, maar ook op wijkniveau op het gebied van zorg. De technologische ontwikkeling op het gebied van C2C zet ons aan om anders te denken over waardestromen en verdienmodellen. Hier wordt door stakeholders steeds meer de menselijke maat gezocht. De reële economie beweegt naar een economie van duurzame overvloed en kringlopen. Dit maak ik dagelijks mee in het veld en iedereen vind dit ook erg spannend en nieuw. Het is met name spannend omdat het huidige speelveld met de spelregels toch nog vaak gericht is op de creatie van schaarste en win-lose scenario’s. Op de lange termijn is dat onhoudbaar gezien de groei van de wereldbevolking en de toenemende schaarste aan natuurlijke bronnen. Want die zijn namelijk wel schaars! Het gaat om hoe je die gebruikt en wat je weer teruggeeft aan het systeem. Mijn grootste verlangen en ambitie is om samen met de koplopers en transitiebegeleiders het speelveld en de spelregels door te ontwikkelen in een richting die ons en de wereld veerkracht geeft, nu en in de toekomst. Daarbij vind ik het belangrijk dat we veel meer gebruik maken van de positieve bewegingen die er al zijn, deze verbinden en verankeren. 0.0 werkt nauw samen met koplopers in zowel de primaire systemen als de ondersteunende velden (toezicht, juridisch, marketing, financieel en onderwijs). Allemaal mensen die zich ervan bewust zijn dat het roer om moet en dat we midden in een transitie zitten waarin nieuwe werkwijzen worden bedacht en oude spelregels worden losgelaten.

De vrije ontwikkelruimte

Om de ruimte en veiligheid voor transitie te creëren koppelen we ontwikkelruimtes van organisaties en individuen aan elkaar. 0.0 is daar een vehikel voor. Met een infrastructuur die we samen met de koplopers vormgeven. Deze ruimte richten we fysiek, virtueel en procesmatig in. Het ‘zwermdenken’ is daarvoor belangrijk en het openhouden van de vrije denk en ontwikkelruimte een doel. Dit vraagt om bewustzijn  en bewust doen met een diversiteit aan spelers die samenkomen rondom concrete vraagstukken en doorbraakgebieden. 0.0 zet voor deze spelers haar zwerm en netwerk in om tot versnelling en doorbraken te komen. We zijn klaar als we onze doelen hebben bereikt en onszelf kunnen herijken. Het is erg gaaf om dagelijks te ervaren dat het werkveld van 0.0 groeit en de dat de brug ontstaat terwijl we er overheen lopen. Ik nodig je uit om met ons mee te gaan naar de toekomst. “Back to the future”
stichting 0.0

Onze missie is dat de burger als grootaandeelhouder aan het roer komt te staan, dat onze wensen het vertrekpunt worden. Dat bedrijven en dienstverleners, met het kapitaal dat van ons is, dienstbaar aan onze basisvoorzieningen ondernemen en zo doorbraken realiseren!

Lees verder »

Eén reactie

Geef een reactie