Connact to innovest in the basic needs

Stichting 0.0

Onze vrije ruimte.

Over waar de stichting zich nu voor inzet. En de stand van zaken. We zijn immers altijd in ontwikkeling.

Het doel van de Stichting is het creëren van een veerkrachtige en levenslustige samenleving en natuurlijke kringloop economie. Zij richt zich op initiatieven van algemeen nut. Het bestuur hanteert de doelomschrijving van de Stichting als levende en richtinggevende kracht.

Meer in het bijzonder: 

Het creëren van een veerkrachtige en duurzame kringloop economie waarin het kapitaal van de burger door investeerders, bedrijven en de overheid dienstbaar wordt aangewend. In een duurzaam leven, met duurzame consumptie. Voor iedereen is er genoeg gezond voedsel. Genoeg hernieuwbare energie. Een menselijke woonomgeving. Solidaire gezondheidszorg. Met aan het eind van welbesteed leven en een zorgeloze oude dag.

Het creëren van bewustwording dat een duurzame kringloop economie wenselijk en mogelijk is. Daar handelingsperspectief voor bieden. Laten zien wat er al gebeurt, initiatieven en partijen die daar al mee bezig zijn met elkaar verbinden. Blokkades op het gebied van financiering, wet- en regelgeving en belemmerende overtuigingen bij de samenwerking tussen ketenpartijen identificeren en wegnemen. Kennisontwikkeling, innovatie, discussie en verbinding faciliteren.

Het creëren van vrijheid in en het onderhouden van de vrije, onafhankelijke denk-, werk- en investeringsruimte die netwerken van stakeholders (burgers, bedrijven, maatchappelijke organisaties, investeerders, etc.) nodig hebben om samen te kunnen werken en zo wezenlijke doorbraken in verduurzaming van productieketens te realiseren.

Het daartoe initiëren en faciliteren van coöperaties van stakeholders die met oog voor elkaars belang kunnen samenwerken aan concrete maatschappelijk relevante innovatieprojecten en zo nieuwe producten, diensten en businessmodellen ontwikkelen. Het werven van fondsen voor het initiëren en en faciliteren van deze coöperaties.

Ervoor zorgen dat het kapitaal van burgers beschikbaar is voor de introductie en versnelde opschaling van nieuwe oplossingen die zo worden ontwikkeld.

Het creëren van een open marktplaats voor duurzame doorbraak innovaties. Matchmaking tussen investeringsfondsen die worden gevoed door het kapitaal van de burger (pensioenkapitaal, verzekeringskapitaal, vermogensbeheerders, NGO’s) en coöperaties van stakeholders.

Het mobiliseren en bundelen van de vraag van burgers naar nieuwe innovatieve duurzame producten en diensten waardoor grootschalig, rendabel investeren in doorbraak innovaties mogelijk wordt.

Het oprichten en faciliteren van “Co.orperatie 0.0”. Dit is een coöperatief samenwerkingsverband tussen professionals (innovatie, advies, marketing, financieel, juridisch, etcetera) die het gedachtegoed van Stichting 0.0 onderschrijven. Deze coöperatie organiseert bijeenkomsten en activiteiten die bewustwording stimuleren en stakeholders mobiliseren. En ondersteunt coöperaties van stakeholders bij het bereiken van hun doelen. Creëert en onderhoudt de vrije denk- en werkruimte die professionals daarvoor nodig hebben.

Het oprichten en onderhouden van een revolverend garantiefonds.

Het verstrekken van leningen aan individuen of bedrijven ten aanzien van aangelegenheden die met het doel van de Stichting overeenkomen.

Het beheer en exploitatie van “merk 0.0” ter ondersteuning van de doelen van de stichting.

Vrije ruimte voor o.o

Kasteel Amerongen gastvrij

Kasteel Amerongen stelt o.o de bovenste verdieping ter beschikking voor co-creatie bijeenkomsten.

Lees verder

Dankzij Iona Stichting live

Zwerm ook mee!

Ons manifest en de website zijn dankzij steun van Iona Stichting gerealiseerd. Zelf met iets bezig dat goed aansluit bij o.o? Connact met ons.

Lees meer

ONE STAMP in a day

ONE STAMP in a day. Door Masaaki Oyamada, transitional artist. Expositie in espressobar LOKAAL in Rotterdam. U bent van harte welkom bij de opening van de expositie met DJ en organic food op zaterdag 5 november van 14:00 – 19:00. Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in de wereld van branddesign transformeert Masaaki zichzelf en de grote merken naar kleine persoonlijke identiteiten en verhaaltjes.

Lees verder »
Luister naar 21 12 2012

Audiocompilatie van het C21 feest van de vrije ruimte op 21 december 2012 door Sonja van der Sar. Met impressie van de avond en de betekenis van vrije ruimte. Een bespiegeling die duidelijk maakt dat de toekomst altijd nu is. En een oud Keltisch scheppingsverhaal over de vier wegen naar de boom van kennis.

Lees verder »

Ik ben consument

Ik voel mij niet langer toeschouwer maar hoofdrolspeler. Mijn behoeften staan centraal en mijn kapitaal wordt daarvoor aangewend.

Lees meer

Ik ben investeerder

Ik weet exact waar ik in investeer. Ik ken de maatschappelijke waarde die ik toevoeg, ik overzie de systeemrisico’s over de hele keten heen en weet dat ik robuuste kasstromen genereer. Nu en op de lange termijn.

Lees meer

Ik ben ondernemer

Als ondernemer ken ik de daadwerkelijke behoefte van de keten. Ik weet dat ik op de stakeholders in de keten kan vertrouwen. Ik weet dat ik daadwerkelijk waarde toevoeg.

Lees meer

Ik ben de overheid

Als overheid creëer ik de fiscale, juridische en planologische condities die co.orperatieve samenwerking mogelijk maakt. Het vertrouwen van de kiezer neemt toe.

Lees meer

Ik ben een maatschappelijke organisatie

Als maatschappelijke organisatie voeg ik door samenwerking in co.orperaties veel meer waarde toe aan de maatschappij.

Lees meer

Ik ben toezichthouder

Als toezichthouder werk ik samen met alle stakeholders om de constructieve toetsingscondities te creëren die nodig zijn voor een veerkrachtige maatschappij.

Lees meer

Ik ben een kennisinstituut

Als kennisinstituut overzie ik de kennisbehoefte van het totale werkveld en weet ik met wie ik het beste kan samenwerken.

Lees meer

Vrije ruimte

Als onafhankelijke speler creëert en onderhoudt 0.0 de vrije ruimte die burgers, bedrijven, investeerders, maatschappelijke organisaties en overheden nodig hebben om samen te innoveren en te investeren in onze echte basisbehoeften. In een duurzaam leven, met duurzame consumptie. Voor iedereen is er genoeg gezond water en voedsel. Genoeg hernieuwbare energie. Een menselijke woonomgeving. Solidaire gezondheidszorg. En aan het eind van een welbesteed leven een zorgeloze oude dag.

Samenwerken aan concrete en maatschappelijk relevante innovatieprojecten. Samen innoveren en investeren in onze basisbehoeften. Samen succesvolle nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Samen innovatief en rendabel barrières in productieketens te doorbreken.

Dat is het doel van 0.0.

Met andere ogen kijken

We helpen burgers zich bewust te worden van de sleutelpositie die zij met hun (pensioen)kapitaal kunnen spelen. We helpen investeerders en bedrijven met andere ogen te kijken en vanuit hun nieuwe visie te handelen.

We maken inzichtelijk welke kansen er zijn voor innovatieve doorbraken in ketens.
We bieden burgers een spreekbuis om hun wensen te uiten, positieve kracht te mobiliseren en faciliteren de dialoog. Zodat veranderingen mogelijk worden. Daar zijn verrassende verbindingen tussen kennis, initiatieven en gevestigde sectoren en structuren voor nodig.

De basisbehoeften van burgers zijn wat ons betreft het vertrekpunt. Hun pensioenkapitaal en spaargeld worden door bedrijven en dienstverleners dienstbaar geïnvesteerd.

0.0 wil daar dienstbaar aan zijn.

Co.orperaties

Met de pro.ofessionals in het netwerk rondom Stichting 0.0  ondersteunen wij burgers bij het opzetten van co.orperaties rondom maatschappelijke uitdagingen. Eén voor één zijn het experts binnen hun vakgebied die hun kwaliteiten op een 0.0 manier inzetten.

Deze co.orperaties werken (bij voorkeur op basis van opensource-innovatie) samen aan concrete innovatieprojecten. Met de burger in de hoofdrol. Door de 0.0 manier van werken organiseren partijen zichzelf binnen ketens snel en effectief voor marktimpact op grote schaal. Dat gebeurt door combinaties van innovatieve manieren van samenwerken, technologie, businessmodellen en financieringsvormen.

Stakeholders bevrijden zich uit bestaande structuren en deblokkeren het systeem: zij kunnen zich verbinden met de rijkdom aan bestaande kennis, inzichten en ideeën. Wensen en initiatieven van burgers en bedrijven worden gebundeld en marktrijpe innovatieconcepten worden in kaart gebracht.